بیماریهای پستان

فیبروکیستیک پستان می تواند سرطانی شود؟

/post-12

بیماری فیبروکیستیک پستان یک وضعیت خوش خیم است، اما ممکن است برای بعضی از زنان ناراحت کننده باشد.


ثبت نام و شروع مشاوره