بیماری های زنان و مامایی

حرکات جنین در هفته های آخر بارداری

/post-1

آزمایش تست بدون استرس (NST) و نوار قلب جنین