حاملگی

رنگ کردن مو و بارداری

/post-35

رنگ کردن مو در بارداری بی خطر است؟


تست بارداری

/post-33

انواع تستهای تشخیص حاملگی


درد لگن بعد از زایمان

/post-27

درد  لگنی هنگامی اتفاق می افتد که بافتهایی که معمولا" استخوان لگن را در طول دوران بارداری حمایت می کنند بسیار نرم تر و کشیده تر می گردند و  دیرتر شبیه به قبل از زایمان می شوند.