دیسمنوره

بزرگی رحم و آدنومیوز

/post-38

قاعدگی دردناک و خونریزی شدید تر از حد معمول