سرطان پستان

بدخیمی مجاری شیری پستان

/post-40

کارسینوم داکتال درجا (DCIS) سرطان پستان غیر تهاجمی است.


فیبروکیستیک پستان می تواند سرطانی شود؟

/post-12

بیماری فیبروکیستیک پستان یک وضعیت خوش خیم است، اما ممکن است برای بعضی از زنان ناراحت کننده باشد.


ثبت نام و شروع مشاوره