سه ماهه دوم بارداری

آزمایشات غربالگری متوالی جنین

/post-80

آزمایش غربالگری متوالی جنین یا غربالگری سکوئنشیال در بارداری


خونریزی های دوران بارداری

/post-51

بررسی علتهای مختلف خونریزی در دوران بارداری


ثبت نام و شروع مشاوره